Archives

Izjava o kompenzaciji – dvojna i trojna

Izjava o kompenzaciji ili prebijanju je pravni institut regulisan članovima 336. – 343. Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93 i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja).

„Read More“

Izjava o neaktivnosti pravnih lica

Izjava o neaktivnosti je obaveza pravnog lica propisana članom 33. stavom 5. Zakon o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013) ukoliko pravno lice tokom prethodne godine nije imalo poslovnih promena.

„Read More“

Kalkulator zarada iz bruto u neto

Ovaj kalkulator zarada prvenstveno je namenjen poslodavcima i zaposlenima koji žele da imaju uvid u zarade radnika sa punim fondom časova u mesecu, kao i uvid u prateće poreze i doprinose koji idu na teret zaposlenog i na teret poslodavca.

„Read More“

Kalkulator zarada iz neto u bruto

Ovaj kalkulator zarada prvenstveno je namenjen poslodavcima i zaposlenima koji žele da imaju uvid u zarade radnika sa punim fondom časova u mesecu, kao i uvid u prateće poreze i doprinose koji idu na teret zaposlenog i na teret poslodavca.

„Read More“

Šifre opština sa kontrolnim brojem

U svom poslovanju često ćete se susretati sa uplatama koje zahtevaju određen poziv na broj . Taj poziv na broj je delom univerzalan, a delom individualan za svako preduzeće. Ovde možete pročitati koje su šifre opština, koji su kontrolni brojevi za te opštine kao i kako da izračunate kontrolni broj za svoju opštinu. Od 2016-e godine, sa pozivom na broj koji sadrzi kontrloni broj, sifru opstine i identifikacioni broj preduzeća, uplaćuju se:

  1. Porezi i doprinosi za one koji su po Rešenju
  2. Porezi i doprinosi za one
  3. Neke lokalne takse, kao što su npr taksa za registraciju vozila (ovde se u poziv na broj upisuje samo 97-kontrolni broj-šifra opštine)
„Read More“

Devizne šifre i devizne transakcije

Devizne šifre plaćanja, kao i dinarske, su propisane od strane Narodne banke Srbije, Odlukom o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa („Službeni glasnik RS“, broj 57/04, 82/04). Šifre plaćanja su promenjene, takođe odlukom Narodne banke Srbije, krajem 2013. godine, što je i objavljeno u „Službenom glasniku RS“, broj 98/13. Nove šifre plaćanja su počele da se primenjuju od 01.01.2014. godine, a važe i danas.

„Read More“


Obrazac OA – obračun poreske amortizacije

Obrazac OA je propisan članom 5. Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe („Službeni glasnik RS“, broj 116/04 i 99/10) koji je donet na osnovu člana 10. stav 8. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, broj 25/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02,43/03,84/04,18/10,101/11,119/12,47/13,108/13,68/14 – dr zakon, 142/14,91/15 – autentično tumačenje).

„Read More“

Obrazac M4 i M4/SP

Obrazac M4 i obrazac M4/SP propisan je od strane Vlade Republike Srbije Odlukom o obrascima prijava podataka za matičnu evidenciju o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja („Službeni glasnik RS“, broj 118/03, 11/06, 54/10), koja je doneta na osnovu člana 126 st. 3 i 4 Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, broj 34/03).

„Read More“

Dinarske šifre plaćanja

Dinarske šifre plaćanja, kao i devizne, su propisane od strane Narodne banke Srbije, Odlukom o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa („Službeni glasnik RS“, broj 57/04, 82/04). Šifre plaćanja su promenjene, takođe odlukom Narodne banke Srbije, krajem 2013. godine, što je i objavljeno u „Službenom glasniku RS“, broj 98/13. Nove šifre plaćanja su počele da se primenjuju od 01.01.2014. godine, a važe i danas.

„Read More“

Nalog za prenos – Obrazac 3

Opšti nalog za prenos predstavlja bezgotovinski instrument platnog prometa pomoću koga se, radi plaćanja izvesnih novčanih obaveza, vrši prenos sredstava sa računa nalogodavca na račun korisnika, nezavisno od toga da li se vode kod istog ili različitog nosioca platnog prometa (uglavnom banke).

„Read More“Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-includes/functions.php on line 4675

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-includes/functions.php on line 4675