Izjava o neaktivnosti pravnih lica

Izjava o neaktivnosti pravnih lica

Izjava o neaktivnosti je obaveza pravnog lica propisana članom 33. stavom 5. Zakon o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013) ukoliko pravno lice tokom prethodne godine nije imalo poslovnih promena.

Obaveza svakog pravnog lica registrovanog u Republici Srbiji je da do kraja februara tekuće godine preda finansijski izveštaj za statističke potrebe za prethodnu godinu i do 30.06. tekuće godine konačni finansijski izveštaj Agenciji za privredne registre. Od 2016. godine je predaja finansijskih izveštaja moguća elektronskim putem preko posebnog informacionog sistema Agencije. Setovi obrazaca finansijskog izveštaja mogu biti sa punim ili skraćenim obimom podataka i, u zavisnosti od veličine preduzeća, podrazumevaju:

  • Bilans stanja;
  • Bilans uspeha;
  • Izveštaj o ostalom rezultatu;
  • Izveštaj o promenama na kapitalu;
  • Izveštaj o tokovima gotovine;
  • Statistički izveštaj.

Izjava o neaktivnosti knjigovodstvena agencija Natani

Međutim, šta se predaje kada pravno lice koje je registrovano u Republici Srbiji i vodi knjige nema poslovnih promena tokom cele poslovne godine? To znači da je pravno lice neaktivno i da bi predavalo prazne obrasce finansijkog izveštaja. Umesto praznih izveštaja, član 33. stav 5. Zakona o računovodstvu predviđa predavanje forme koja se zove Izjava o neaktivnosti. Postoje dva slučaja kada je pravno lice podobno za predavanje izjave o neaktivnosti umesto finansijskih izveštaja:

  1. Ukoliko pravno lice nama ni jedan poslovni događaj tokom godine za koju se predaje finansijski izveštaj. Pod poslovnim događajem se podrazumeva svaka promena koja utiče na kapital, imovinu ili obaveze pravnog lica.
  2. Pravno lice nema podatke o obavezama i imovini u poslovnim knjigama što podrazumeva da nema obavezu plaćanja zakupa poslovnog prostora sa pripadajućim porezima, zarada zaposlenima, komunalnih usluga itd.

Ukoliko Vaš komitent ipak ispunjava jedan od ova dva uslova, za to privredno društvo postoji obaveza predavanja Izjava o neaktivnosti do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

Klikom na link možete otvoriti i preuzeti Izjavu o neaktivnosti u PDF formatu koja može da se popunjava.

******** Izjava o neaktivnosti u pdf formatu ********

Izjava o neaktivnosti mora biti potpisana od strane zakonskog zastupnika privrednog društva za koje se predaje Izjava o neaktivnosti.


Leave a Reply


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-includes/functions.php on line 4675

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-includes/functions.php on line 4675