Izjava o kompenzaciji – dvojna i trojna

Izjava o kompenzaciji – dvojna i trojna

Izjava o kompenzaciji ili prebijanju je pravni institut regulisan članovima 336. – 343. Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93 i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja).

Izjava o kompenzaciji – zakonski okvir

Zakon o obligacionim odnosima kompenzaciju tj prebijanje dozvoljava ako:

 • Oba potraživanja glase na novac ili druge zamenjive stvari istog roka i iste kakvoće;
 • Su oba potraživanja dospela;
 • Postoji izjava jedne strane drugoj strani da će se kompenzacija izvršiti;
 • Potraživanje nije zastarelo u trenutku stvaranja uslova za kompenzaciju.

Zakon o obligacionim odnosima ne dozvoljava kompenzaciju tj prebijanje ako:

 • Se prebija potraživanje koje se ne može zapleniti;
 • Se prebija potraživanje stvari ili vrednosti stvari koje su dužniku bile date na čuvanje, ili na posudu, ili koje je dužnik uzeo bespravno, ili ih bespravno zadržao;
 • Se prebija potraživanje nastalo namernim prouzrokovanjem štete;
 • Se prebija potraživanje naknade štete pričinjene oštećenjem zdravlja ili prouzrokovanjem smrti;
 • Se prebija potraživanje koje potiče iz zakonske obaveze izdržavanja.

Izjava o kompenzaciji knjigovodstvena agencija Natani

Vrste izjava o kompenzaciji

Zakonski propisi Republike Srbije predviđaju 3 vrste kompenzacija:

 1. Zakonska kompenzacija se propisuje posebnim zakonom kada postoji opšta nelikvidnost privrede, ima ograničeno vreme primene i obavezna je za sve privredne subjekte.
 2. Sudska kompenzacija se sprovodi tokom sudskog postupka pokrenutog radi naplate određenog potraživanja, a na inicijativu dužnika isticanjem kompenzacionog prigovora.
 3. Ugovorna kompenzacija je najčešći oblik kompenzacije, i kompenzacija sa kojom knjigovođe imaju najviše susreta. Ova vrsta kompenzacija sprovodi se dobrovoljno na osnovu saglasnosti volja dva ili više subjekata i može biti bilaterarna (između dva subjekta) i multilaterarna (između 3 ili više subjekata).

U daljem tekstu možete preuzeti .xls verzije kompenzacija za popunjavanje koje u sebi sadrže formule radi lakšeg pregleda i računanja:

Najzastupljenija bilaterarna izjava o kompenzaciji između dva pravna lica registrovana u Republici Srbiji:

******** Izjava o kompenzaciji ********

Multilaterarna izjava o trojnoj kompenzaciji između 3 pravna lica registrovana u Republici Srbiji:

******** Izjava o trojnoj kompenzaciji ********

 


Leave a Reply


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-includes/functions.php on line 4675

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-includes/functions.php on line 4675