Devizne šifre i devizne transakcije

Devizne šifre i devizne transakcije

Devizne šifre plaćanja, kao i dinarske, su propisane od strane Narodne banke Srbije, Odlukom o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa („Službeni glasnik RS“, broj 57/04, 82/04). Šifre plaćanja su promenjene, takođe odlukom Narodne banke Srbije, krajem 2013. godine, što je i objavljeno u „Službenom glasniku RS“, broj 98/13. Nove šifre plaćanja su počele da se primenjuju od 01.01.2014. godine, a važe i danas.

Šifarnik valuta i šifarnik zemalja

Šifarnik valuta pripremljen je po međunarodnom standardu ISO 4217 koji je donet od strane međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO – Internacional Standardization Organization). Korisnost ovog standarda je vidljiva u dnevnim kursnim listama Centralnih banaka širom sveta. Naime, svaka lista se objavljuje sa  kodovima zemalja po ISO 4217, tako da su kursne liste razumljive široj javnosti. Šifre valuta su nadograđene na šifre zemalja. Svaka šifra valute se sastoji od 3 slova, prva dva slova su oznaka tj. šifra zemlje, i te šifre zemalja su propisane po ISO 3166. Treće slovo šifre valute je najčešće početno slovo same valute.

Tako je na primer šifra valute Republike Srbije – RS (šifra naše zemlje) i D (početno slovo naše valute), što daje šifru RSD.

Najčešće korišćene devizne šifre plaćanja

 • 112 – šifra deviznog plaćanja uvoza ili izvoza robe
 • 712 – plaćanja po spoljnotrgovinskom poslu za robu koja ne prelazi carinsku liniju
 • 242 – šifra za prevoz putnika putem vazdušnog saobraćaja
 • 241 – šifra za prevoz robe vazdušnim saobraćajem
 • 270 – špediterske usluge
 • 219 – troškovi povezani sa transportom, kao što su naknade za puteve, tranzitne takse, itd.
 • 702/895 – turističke uluge, usluge turističkih agencija
 • 532/132 – izmirenje salda na računu platne kartice
 • 475 – građevinski radovi koji se izvode u zemlji
 • 259 – osiguranje, premije
 • 319 – skladištenje robe
 • 810/780 – naknade honorara lekara, sportista, glumaca, itd.
 • 430 – isplata kamate na ulaganja u dužničke hartije od vrednosti i
 • 888 – kupoprodaja deviza i dinara između banke i nerezidentne banke

 

Ovde možete download-ovati Devizne šifre plaćanja, šifre valuta i šifre zemalja u .PDF formatu

DEVIZNE ŠIFRE PLAĆANJA

ŠIFRE VALUTA

ŠIFRE ZEMALJA

 

 


Leave a Reply


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-includes/functions.php on line 4675

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-includes/functions.php on line 4675