Porez po odbitku na usluge oglašavanja

Porez po odbitku

Porez po odbitku na usluge oglašavanja

Category : Blogovodstvo

Porez po odbitku na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica za usluge koje se koriste/pružaju na teritoriji Republike Srbije je novija vrsta poreza, uvedena 01.03.2016. godine i regulisana članom 40. Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje i 112/2015).

Akteri i predmet oporezivanja

Da biste bili obveznik porez po odbitku, morate biti registrovani u Republici Srbiji kao:

  • privredno društvo;
  • preduzetnik koji vodi poslovne knjige;
  • nedobitno pravno lice;
  • zadruga.

Inostrani partner koji Vam vrši uslugu takođe mora biti u svojoj zemlji prijavljen kao pravno lice. Prihod koji ostvari nerezidentno fizičko lice od rezidentnog pravnog lica nije predmet oporezivanja porezom po odbitku.

Predmet oporezivanja mogu biti samo usluge koje pruža nerezidentno pravno lice rezidentnom pravnom licu na teritoriji Republike Srbije. Usluga učinjena van teritorije Republike Srbije nije predmet porez po odbitku.

Porez po odbitku – oslobođenje od plaćanja

Svi prihodi koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica za usluge koje se pružaju na teritoriji Republike Srbije se oporezuju sa 20%. Međutim, ukoliko Republika Srbija ima potpisan sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa zemljom u kojoj je pružalac usluge registrovan kao pravno lice (što možete saznati klikom na link), imate pravo na oslobođenje od plaćanja ovog poreza pod određenim uslovima:

  • Potvrdu o rezidentnosti nerezidentnog pravnog lica koju morate posedovati u trenutku isplate prihoda i prevesti kod sudskog tumača;
  • Nerezident mora biti stvarni vlasnik prihoda (to znači da nerezident isplaćene prihode ne prosleđuje drugom nerezidentnom pravnom licu).

Ovde možete preuzeti original i overen prevod potvrde o rezidentnosti za firmu Microsoft Ireland Operations Limited koje važe za 2017. godinu:

Poreska prijava PDPO/S (koju možete download-ovati klikom na link) se popunjava i predaje na dan kada se izvrši isplata nerezidentnom pravnom licu. Čak i ako ste ostvarili pravo na oslobođenje od plaćanja poreza po odbitku ispunjenjem gore navedenih uslova, morate predati PDPO/S obrazac sa 0% poreske stope. Za svaku pojedinačnu fakturu (čak i ako su plaćene u istom danu i istom nerezidentnom pravnom licu) morate podneti pojedinačne poreske prijave i prevedene potvrde o rezidentnosti.

Ministarstvo finansija je doneloPravilnik o sadrzaju poreske prijave za obracun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostavaruju nerezidenta i rezidentna lica u kojem se nalaze osnovne smernice i šifre prihoda koje Vam pomažu da pravilno popunite PDPO/S poresku prijavu.


Leave a Reply


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-includes/functions.php on line 4675

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-includes/functions.php on line 4675